JMnePai TH14 Base Layouts #02 - Clash of Clans

  • TH14
  • War
  • CWL/ESL
Hệ thống tự copy link base trong vòng 15 giây.