Jolly King skin

Các thử thách trong Mùa tháng 12 cho Clash of Clans hiện đã được phát hành. Ăn mừng Clashmas bằng cách hoàn thành các thử thách để kiếm được skin Jolly King.

3 Lượt xem 01/12/2019